REGULAMIN BIEGU I LOTERII

I. ORGANIZATOR

Amnesty International grupa lokalna Szczecin.
Kontakt do koordynatora akcji – Joanna Kot: 661 126 169

II. TERMIN I MIEJSCE

a) termin wydarzenia - 27 czerwca 2015, godz. 11:00 – 14:00
b) start - Jasne Błonia, fontanny przy ul. Karola Szymanowskiego, godzina 12:00
c) meta - Jasne Błonia, fontanny przy ul. Karola Szymanowskiego
d) dystans – 1km (mapka na końcu)

III. CEL BIEGU

- Uczczenie Międzynarodowego Dnia Pomocy Ofiarom Tortur
- Zbieranie podpisów pod petycjami w ramach kampanii Stop Torturom
- Popularyzacja Amnesty International i działań na rzecz ochrony praw człowieka


IV. UCZESTNICTWO

Uczestnikiem biegu może być każdy kto ukończył 14-ty rok życia (osoby niepełnoletnie
za pisemną zgodą rodziców/opiekunów).
Zapisy będą dokonywane od godziny 11:00 do godziny 11:50 w biurze zawodów
w miejscu startu biegu.
Organizator zastrzega sobie prawo do opóźnienia startu biegu w zależności od zaistniałych okoliczności.
Pierwsze 100 osób na mecie otrzyma dyplomy uczestnictwa w biegu.
Każdy z uczestników wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku.
Organizator nie zapewnia depozytu.
Każdy z zawodników ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny

V. LOTERIA Z NAGRODAMI

Każdy z uczestników proszony jest o zachowanie numeru startowego – będzie
on podstawą do uczestnictwa w loterii z nagrodami rzeczowymi.

Po zakończeniu biegu wolontariusze wylosują kartki z numerami, które będą odpowiadały numerom startowym, a następnie wybranym numerom przyznają nagrody rzeczowe ufundowane przez lokalnych sponsorów.

Odwiedzin: 741

Strona powstała 10.06.2015.